ننگ حمایت از صهیونیست‌ها تا ابد بر پیشانی حامیان این رژیم باقی خواهد ماند

پزشکیان حاضر نیست از حقوق ملت کوتاه بیاید

دولت شهید رئیسی، دولت کار و امید و حرکت بود