نه فرصت اشتباه داریم نه فرصت جبران
استمرار نرخ رشد بخش‌ نفت، صنعت و معدن، ساختمان در سال ۱۴۰۲ و سه ماهه ابتدایی ۱۴۰۳

 ایران بزرگترین قربانی استفاده از سلاح‌ شیمیایی است

افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان طبق قانون کار و بر اساس تورم باشد
یادداشت